Featured Posts

Sveriges förlossningsvård

I Sverige har vi en av världen medicinskt säkraste förlossningsvård om man tittar på mödra- och barnadödlighet. Det finns med andra ord väldigt liten risk för att detta skulle inträffa under förlossningen.

På förlossningen i Sverige gör man hellre en intervention för mycket än en för lite. Det finns tydliga riktlinjer för barnmorskor att följa. Om något under förlossningen avviker från det sk. ”normala” tar barnmorskan kontakt med läkaren (obstetrikern) som gör en bedömning av vilken åtgärd som ska göras. Barnmorskan som är expert på det naturliga födandet kan ibland uppleva detta frustrerande då läkaren är expert på det komplicerade födandet och dessa två bedömningar går inte alltid hand i hand. Konsekvensen av den vård som bedrivs i Sverige är att det görs en del interventioner som bidrar till svårare upplevelser för kvinnan som föder och för partnern. Upplevelser som kan leda till att man inte vill ha fler barn, depressionssymptom, posttraumatiska stressyndrom, svårigheter med föräldraskapet under den första tiden och problem med amningen. Ibland leder dessa interventioner till medicinska komplikationer så som, stora blödningar, stora bristningar och andningssvårigheter hos barnet. Det man pratar om är obstetriskt våld.

Förlossningsvård

Enligt vetenskapen är det bäst för kvinnor med normala graviditeter att föda på barnmorskeledda enheter där de medicinska interventionerna bedöms utifrån ett normalt förlossningsförlopp och inte utifrån ett komplicerat. Icke normala förlossningar kan bland annat vara, havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och tvillinggraviditet. I Sverige finns inga sådana enheter och därför föder alla på högriskenheter. Barnmorskeledda enheter hittar vi i alla våra grannländer och många andra västvärldsländer.

I Sverige erbjuds inte en barnmorska per födande. Detta gör att det ibland brister i den känslomässiga supporten för både den som föder men också för partnern. Genom att vara mycket närvarande på rummet kan personalen följa förloppet och göra bättre bedömningar samt ge mer adekvat stöd. Under en del förlossningar är personalen där endast när något ska göras. Föräldrarna uppskattar ofta att personalen bara är i rummet sittande. Det skapar trygghet och lugn

I Sverige finns inga gemensamma förlossningsriktlinjer. Det skiljer sig mellan landsting och även mellan olika sjukhus.

Ett exempel på detta är att det endast erbjuds subventionerade hemförlossningar i Umeå och Stockholm (där politikerna nu överväger att dra in denna möjlighet trots att antalet som väljer att föda hemma har ökat). Det finns inte någon högre risk att föda hemma med en barnmorska vid en normal graviditet. Detta erbjuds också i många av våra grannländer som ett alternativ. Bland annat i Norge, Danmark, Island, Tyskland och Nederländerna.

Vill du skapa kontinuitet för dig under förlossningen kan du läsa om det här.

Recent Posts